Thousand Eyes and Hands Sūtra (Ch’ŏnsu-kyŏng)

 a-gum il-shim-jung juk-kyon mu-jin-shin byon-je gwan-um dae-song-jon il-il mu-su-re om ba-a-ra mil om ba-a-ra mil om ba-a-ra mil

jong gu-op jin-on su-ri-su-ri ma-ha-su-ri su-su-ri sa-ba-ha su-ri-su-ri ma-ha-su-ri su-su-ri sa-ba-ha su-ri-su-ri ma-ha-su-ri su-su-ri sa-ba-ha

o-bang-nae-we an-wi-je-shin-jin-on na-mu sa-man-da mot-ta-nam om do-ro do-ro ji-mi sa-ba-ha na-mu sa-man-da mot-ta-nam om do-ro do-ro ji-mi sa-ba-ha na-mu sa-man-da mot-ta-nam om do-ro do-ro ji-mi sa-ba-ha

gae-gyong-ye mu-sang shim-shim mi-myo-bop baek-chon man-gop nan-jo-u a-gum mun-gyon duk-su-ji won-hae yo-rae jin-shil-wi

gae bop-jang jin-on om a-ra-nam a-ra-da om a-ra-nam a-ra-da om a-ra-nam a-ra-da

chon-su chon-an gwan-ja-jae bo-sal gwang dae-won man mu-ae dae-bi-shim dae da-ra-ni gye-chong gye-su gwan-um dae-bi-ju wol-lyok hong-shim sang-ho-shin chon-bi jang-om bo-ho-ji chon-an gwan-myong byon-gwan-jo jin-shil-o-jung son-mil-o

mu-wi shim-nae gi-bi-shim song-nyong man-jok je-hwi-gu yong-sa myol-je je-je-op chol-lyong jung-song dong-ja-ho baek-chon sam-mae don-hun-su su-ji shin-shi gwang-myong-dang su-ji shim-shi shin-tong-jang se-chok jil-lo won-je-hae cho-jung bo-ri bang-pyon-mun a-gum ching-song so-gwi-e so-won jong-shim shil-won-man

na-mu dae-bi kwan-se-um won-a sok-ji il-che-bop na-mu dae-bi kwan-se-um won-a jo-duk ji-hye-an na-mu dae-bi kwan-se-um won-a sok-do il-che-jung na-mu dae-bi kwan-se-um won-a jo-duk son-bang-pyon na-mu dae-bi kwan-se-um won-a sok-sung ban-ya-son na-mu dae-bi kwan-se-um won-a jo-duk wol-go-hae na-mu dae-bi kwan-se-um won-a sok-duk gye-jong-do na-mu dae-bi kwan-se-um won-a jo-dung won-jok-san na-mu dae-bi kwan-se-um won-a sok-he mu-wi-sa na-mu dae-bi kwan-se-um won-a jo-dong bop-song-shin

a-yak hyang-do-san do-san ja-che-jol a-yak hyang-hwa-tang hwa-tang ja-so-myol a-yak hyang-ji-ok ji-ok ja-go-gal a-yak hyang-a-gwi a-gwi ja-po-man a-yak hyang-su-ra ak-shim ja-jo-bok a-yak hyang-chuk-saeng ja-duk-dae-ji-hye

na-mu kwan-se-um bo-sal ma-ha-sal na-mu dae-se-ji bo-sal ma-ha-sal na-mu chan-su bo-sal ma-ha-sal na-mu yo-ui-ryun bo-sal ma-ha-sal na-mu dae-ryun bo-sal ma-ha-sal na-mu kwan ja-jae bo-sal ma-ha-sal na-mu jong-chi bo-sal ma-ha-sal na-mu man-wol bo-sal ma-ha-sal na-mu su-wol bo-sal ma-ha-sal na-mu gun-da-ri bo-sal ma-ha-sal na-mu ship-il-myon bo-sal ma-ha-sal na-mu je-dae bo-sal ma-ha-sal

na-mu bon-sa a-mi-ta bul na-mu bon-sa a-mi-ta bul na-mu bon-sa a-mi-ta bul shin-myo jang-gu dae-da-ra-ni na-mo-ra da-na da-ra ya-ya na-mak al-ya ba-ro-gi-je sae-ba-ra-ya mo-ji sa-da-ba-ya ma-ha sa-da-ba-ya ma-ha ga-ro-ni-ga-ya

om sa-ba-ba-ye su da-ra-na ga-ra-ya da-sa-myong na-mak-ka-ra-da-ba i-mam al-ya ba-ro-gi-je sae-ba-ra da-ba ni-ra-gan-ta na-mak ha-ri-na-ya ma-bal-ta i-sa-mi sal-bal-ta sa-da-nam su-ban a-ye-yom sal-ba bo-da-nam ba-ba-mal-a mi-su-da-gam da-nya-ta

om a-ro-gye a-ro-ga ma-ji-ro-ga ji-ga-ran-je hye-hye-ha-rye ma-ha mo-ji sa-da-ba sa-ma-ra sa-ma-ra ha-ri-na-ya gu-ro-gu-ro gal-ma sa-da-ya sa-da-ya

do-ro-do-ro mi-yon-je ma-ha mi-yon-je da-ra da-ra da-rin na-rye sae-ba-ra ja-ra-ja-ra ma-ra-mi-ma-ra a-ma-ra mol-je-ye hye-hye ro-gye sae-ba-ra ra-a mi-sa-mi na-sa-ya na-be sa-mi sa-mi na-sa-ya

mo-ha-ja-ra mi-sa-mi na-sa-ya ho-ro-ho-ro ma-ra-ho-ro ha-rye ba na-ma-na-ba sa-ra sa-ra shi-ri shi-ri so-ro so-ro mot-cha mot-cha mo-da-ya mo-da-ya mae-da-ri-ya ni-ra gan-ta mae-da-ri-ya nal-sa-nam ba-ra-ha-ra-na-ya

ma-nak-sa-ba-ha shi-ta-ya sa-ba-ha ma-ha-shi-ta-ya sa-ba-ha shi-ta-yu-ye sae-ba-ra-ya sa-ba-ha ni-ra-gan-ta-ya sa-ba-ha ba-ra-ha mok-ka shing-ha mok-ka-ya sa-ba-ha

ba-na-ma ha-da-ya sa-ba-ha ja-ga-ra-yok-ta-ya sa-ba-ha song-ka som-na-nye mo-da-na-ya sa-ba-ha ma-ha-ra gu-ta da-ra-ya sa-ba-ha ba-ma-sa gan-ta i-sa-shi che-da ga-rin-na i-na-ya sa-ba-ha mya-ga-ra jal-ma ni-ba sa-na-ya sa-ba-ha na-mo-ra da-na-da-ra ya-ya na-mak al-ya ba-ro gi-je sae-ba-ra-ya sa-ba-ha

il-sae-dong-bang gyol-do-ryang i-sae nam-bang duk-chong-ryang sam-sae so-bang gu-jong-to sa-sae-buk-bang yong-an-gang

do-ryang chong-jong mu-ha-ye sam-bo chol-lyong gang-cha-ji a-gum ji-song myo-jin-on won-sa ja-bi mil-ga-ho a-sok so-jo je-ag-op gae-yu mu-shi tam-jin-chi jong-shin gu-i ji-so-saeng il-che a-gum gae-cham-he

na-mu cham-je op-chang bo-sung jang-bul bo-gwang-wang hwa-ryom jo-bul il-che hyang hwa ja-jae ryong-wang bul baek-ok hang-ha-sa gyo-jong-bul jin-wi dok-bul gum-gang gyon-gang so-bok-ke-san-bul bo-gwang-wol-jon myo-um jon-wang-bul hwan-hi-jang man-ni-bo-jok-bul mu-jin-hyang sung-wang-bul sa-ja wol-bul hwan-hi jang-om ju-wang-bul je-bo-dang ma-ni sung-gwang-bul

sal-saeng jung-je gum-il cham-he tu-do jung-je gum-il cham-he sa-um jung-je gum-il cham-he mang-o jung-je gum-il cham-he gi-o jung-je gum-il cham-he yang-sol jung-je gum-il cham-he ak-ku jung-je gum-il cham-he tam-ae jung-je gum-il cham-he jin-hye jung-je gum-il cham-he chi-am jung-je gum-il cham-he

baek-kop-chok-chip-je il-lyom don-tang-jin yo-hwa bun-go-cho myol-jin mu-yu-yo je-mu ja-song jong-shim-gi shim-yang myol-shi je-yong-mang je-mang shim-myol yang-gu gong shi-jung myong wi jin cham-he cham-he jin-on om sal-ba mot-cha mo-ji sa-da-ya sa-ba-ha om sal-ba mot-cha mo-ji sa-da-ya sa-ba-ha om sal-ba mot-cha mo-ji sa-da-ya sa-ba-ha

jun-je gong-dok-chi jok-jong shim-sang-song il-che je-dae-nan mu-nung chim-shi-in chon-sang gum-in-gan su-bok-yo bul-dung u-cha yo-i-ju jong-hwik-mu-dung-dung na-mu chil-gu-ji bul-mo-dae jun-je bo-sal na-mu chil-gu-ji bul-mo-dae jun-je bo-sal na-mu chil-gu-ji bul-mo-dae jun-je bo-sal

jong bop-gye jin-on om nam om nam om nam ho shin jin-on om chi lim om chi lim om chi lim kwan-se-um bo-sal bon-shim mi-myo yuk-ja dae-myong-wang jin-on om ma-ni ban-me hum om ma-ni ban-me hum om ma-ni ban-me hum

jun-je-jin-on na-mu-sa-da-nam sam-myak som-mot-ta gu-chi-nam dan-nya-ta om ja-rye ju-rye jun-je sa-ba-ha bu-rim om ja-rye ju-rye jun-je sa-ba-ha bu-rim om ja-rye ju-rye jun-je sa-ba-ha bu-rim

a-gum ji-song dae-jun-je juk-bal bo-ri-gwang-dae-won won-a jong-hye sok-won-myong won-a gong-dok kae-song-chi won-a sung-bok byon-jang-om wong-gong jung-saeng song-bul-do yo-rae ship-dae bal-won-mun won-a yong-ni sam-ak-do won-a sok-dan tam-jin-chi won-a sang-mun bul-bop-sung won-a gun-su gye jong-hye won-a hang-su je-bul-hak won-a bul-te bo-ri-shim won-a gyol-jong saeng-an-yang

won-a sok-kyon a-mi-ta won-a bun-shin byo-jin-chal won-a gwang-do je-jung-saeng

bal sa-hong so-won jung-saeng mu-byon so-won-do bon-ne mu-jin so-won-dan bom-mun mu-ryang so-won-hak bul-do mu-sang so-won-song ja-song jung-saeng so-won-do ja-song bon-ne so-won-dan ja-song bom-mun so-won-hak ja-song bul-do so-won-song won-i bar-won-i gwi-myong-nye sam-bo

na-mu sang-ju-shi-bang-bul na-mu sang-ju-shi-bang-bop na-mu sang-ju-shi-bang-sung

na-mu sang-ju-shi-bang-bul na-mu sang-ju-shi-bang-bop na-mu sang-ju-shi-bang-sung

na-mu sang-ju-shi-bang-bul na-mu sang-ju-shi-bang-bop na-mu sang-ju-shi-bang-sung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s